Algemene voorwaarden 2022
Herman Kappelle Fiscaal Juridisch Pensioenadvies

KvK nr.84974052

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Herman Kappelle, handelende onder de naam Herman Kappelle Fiscaal Juridisch Pensioenadvies, al dan niet op declaratiebasis diensten aan opdrachtgever worden verleend, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Overeenkomst
  2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Herman Kappelle slechts na diens schriftelijke bevestiging.
  2.2 Herman Kappelle behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
  2.3 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.
 3. Uitvoering
  3.1 Herman Kappelle zal de opdracht met zorg uitvoeren.
  3.2 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Herman Kappelle het verstrekken van de dienst die tot een volgende fase behoort uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits dat schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd tot en met de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.
 4. Termijnen voor uitvoering
  4.1 Alle door Herman Kappelle genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal Herman Kappelle opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
  4.2 Mits naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen.
 5. Vertrouwelijke informatie
  Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 6. Medewerking door opdrachtgever
  6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
  6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Herman Kappelle staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Herman Kappelle in rekening worden gebracht.
 7. Wijzigingen en meerwerk
  7.1 Herman Kappelle zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing der opdracht zal worden beïnvloed.
  7.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal Herman Kappelle opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.
 8. Honorarium en betaling
  8.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.
  8.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft Herman Kappelle het recht het vaste honorarium evenals het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen, met een maximum van 10%.
  8.3 Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).
  8.4 Alle declaraties zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaraties vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 21 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
  8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op15% van het totale bedrag van het honorarium en van de eventuele gerechtelijke kosten.
  8.6 Herman Kappelle zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.
  8.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan Herman Kappelle ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Herman Kappelle de uitvoering van overeenkomst mag opschorten.
 9. Niet toerekenbare tekortkoming
  9.1 Herman Kappelle is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit door Herman Kappelle redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Herman Kappelle ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wel of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.
  9.2 Herman Kappelle is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die diensten die al zijn verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben.
 10. Inschakeling derden
  Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken worden.
 11. Aansprakelijkheid
  11.1 Ter zake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van Herman Kappelle voor door opdrachtgever geleden schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) één maal het totaal bedongen honorarium voor de door Herman Kappelle verstrekte dienst. Op elkaar voortbouwende diensten worden geacht één dienst te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende diensten maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende diensten over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.
  11.2 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4 is Herman Kappelle in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium. Herman Kappelle staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of diensten welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Herman Kappelle is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.
  11.3 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
  11.4 Opdrachtgever zal Herman Kappelle vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van Herman Kappelle of door Herman Kappelle ingeschakelde derden nimmer aanspreken.
 12. Verval van recht
  Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van de dienst vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens Herman Kappelle ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Herman Kappelle bij de uitvoering van de overeenkomst.
 13. Toepasselijke recht en geschillen
  13.1 Alle overeenkomsten tussen Herman Kappelle en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
  13.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van Herman Kappelle in Nederland dan wel van het arrondissement waar Herman Kappelle in Nederland gevestigd is, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Herman Kappelle heeft echter het recht om een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de bevoegde Rechter.
 14. Wijziging en aanvullende algemene voorwaarden Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij overeenkomst met ingang van de dag volgend op de dag van toezending daarvan.