PUBLICATIES

I              BOEKEN

 1. Levensverzekering en fiscaal overgangsrecht, Academisch Proefschrift, ISBN 9068824791, Amsterdam, 2000
 2. Flexibilisering, Pensioenwijzers deel I, ISBN 9060026772 Deventer 1996, tweede geheel herziene druk
 3. Flexibilisering bij pensioen, Serie pensioenactualiteiten Nr.1, redactie Prof.dr. E. Lutjens, ISBN 906882315, Amsterdam 1997
 4. Levensverzekeringen in de Wet IB 2001 (red), AEGON Den Haag 2000
 5. Juridische aspecten van verzekerde pensioenen (red), AEGON Den Haag 2001
 6. Fiscale aspecten van pensioen (red), AEGON Den Haag 2001
 7. Flexibiliteit, ook na de pensioendatum?, bijdrage aan Verzorgen of verzilveren, Liber amicorum voor prof. dr. P.M.C. de Lange, ISBN 9064760209, Amersfoort 2002
 8. Kapitaalverzekeringen en lijfrenten (i.s.m. drs. J.A. van Caspel), Serie FED Fiscale actualiteiten 47, ISBN 9060028635, Deventer 2002
 9. Wijziging van de pensioendatum tijdens en na beëindiging van het diensverband, bijdrage aan Vakmanschap is meesterschap, Liber amicorum voor G.V. Smittenaar, Deventer 2002
 10. VUT, prepensioen en levensloop: hoe ziet de ideale vroegpensioenregeling er uit?, Serie pensioenactualiteiten nr. 33. redactie Prof. dr. Lutjens, (i.s.m. mr. L.H. Blom)
 11. Sturen of volgen? Fiscaal instrumentalisme bij pensioenen en lijfrenten, Oratie Vrije Universiteit Amsterdam, 2005
 12. Fiscale actualiteiten, Serie pensioenactualiteiten Nr. 37, redactie Prof. dr. E. Lutjens, Amsterdam 2006.
 13. Initiatief De Vries/Depla; idee goed, uitvoering minder, bijdrage aan Maatschappelijk heffen, Liber amicorum voor prof. dr. L.G.M. Stevens, ISBN 90 13 03964 2, Deventer 2006
 14. Fiscale aspecten van de eigen woning (red) AEGON Den Haag 2007
 15. Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger; Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap no 242, ISBN 978 90 13 08729 1
  (i.s.m. prof. dr. G.J.B. Dietvorst, mr. dr. R.M.J.M. de Greef, mw. mr. M.J.M. Hendriks, prof. dr. P.M.C. de Lange en drs. E.A.P.. Schouten CPC), Deventer 2011.
 16. De directeur-grootaandeelhouder en pensioen, bijdrage aan Onderneming en pensioen, Serie Onderneming en Recht 64, redactie prof. mr. R.H. Maatman, prof. dr. R.M.M.J. Bauer, prof. mr. D. Busch en prof. mr. L.G. Verburg, ISBN 978 90 13 09452 7, Deventer 2011.
 17. Vrije vestiging voor pensioengerechtigden met pensioen bij Nederlandse verzekeraar? Bijdrage aan Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen. ZIFO-reeks 6, onder redactie van mr. G.F. Boulogne en mr. L.J.A. Pieterse, ISBN 978 9013 10698 5, Deventer 2012.
 18. Het Pensioencontract 2015, fiscaal, Serie pensioenactualiteiten nr. 71, redactie Prof. dr. E. Lutjens (i.s.m. drs. A. Jansen).
 19. Acht juridische analyses voor de toekomst van het Pensioenstelsel, hoofdstuk 7: Fiscaal, Expertisecentrum Pensioenrecht Vrije Universiteit Amsterdam, redactie prof. dr. E. Lutjens, isbn 978 90 5383 096 3
 20. Dietvorst met pensioen: artikel 32ba Wet LB 1964 ook!. Bijdrage aan Ondernemend met pensioen, Liber amicorum voor prof. Dr. Gerry Dietvorst. ISBN 978 90 13 13362 2, Deventer 2015.
 21. Arbeidspatronen, zelfstandige en fiscaliteit, Serie Pensioenactualiteiten nr. 78, redactie prof. dr. E. Lutjens.
 22. De toekomst van het pensioen. Visie op juridische en fiscale aspecten, Serie pensioenactualiteiten nr. 80, redactie prof. dr. E. Lutjens (i.s.m.. prof. dr. E, Lutjens).
 23. Carve out. Pensioenactualiteiten 2018, redactie Hans Breuker en Emilie Schols, ISBN 978 90 820160 6 2; Haarlem 2017
 24. Pensioenactualiteiten 2019, redactie Hans Breuker en Emilie Schols, Haarlem 2018
 25. Rechtstreeks verzekerde regelingen. Pensioenactualiteiten 2021, redactie Hans Breuker en Emilie Schols, Heemskerk 2021
 26. De solidariteitsreserve juridisch ontrafeld. Netspar industry series Design Paper 176, Tilburg juli 2021 (i.s.m. prof. dr. E. Lutjens)
 27. Van Goudswaard tot de Wet toekomst pensioenen; het einde van een lange reis? Nyenrode Pensioenessays 14, redactie prof.dr.mr. R.N.J. Kamerling RA en R.A.L. Heijn RBA EPP; ISBN 978 90 79647 22 4, Breukelen 2021
 28. Werkenden met tekortschietend pensioen: oplissingsroutes voor witte en grijze vlek en pensioenopbouw van zelfstandigen; redactie Arthur van Soest; Netspar Occasional Paper 05/2022


  II   ARTIKELEN

   

  A. Weekblad fiscaal recht                                                                                                            

  1. Nonchalance en vergeetachtigheid fiscaal beloond?                                                                    WFR 1985/5693
  2. Schenking van of door middel van kapitaalverzekeringen                                                            WFR 1986/5740
  3. Broekzak-vestzak, of broekzak-broekzak?                                                                                    WFR 1987/5761
  4. Pensioen en lijfrente in de vermogensbelasting en het successierecht                                        WFR 1987/5795
  5. Een ingegane lijfrente en de vermogensbelasting                                                                        WFR 1989/5856
  6. Verknochtheid van een lopende polis, een reactie                                                                        WFR 1989/5862
  7. Doel en strekking van de wet                                                                                                        WFR 1989/5869
  8. Beloofd is beloofd en wat je belooft moet je doen                                                                         WFR 1989/5882
  9. Is een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule een stamrecht als bedoeld in
   artikel 20, vijfde lid Successiewet?                                                                                               WFR 1990/5915
  10. Negatieve persoonlijke verplichtingen of afkoopsom?                                                                 WFR 1990/5931
  11. Welke richting op met de gerichte lijfrente in de Brede herwaardering?                                      WFR 1991/5960
  12. Een stamrecht-BV niet meer mogelijk?                                                                                        WFR 1992/6034
  13. Lijfrente of kijfrente?                                                                                                                     WFR 1993/6044
  14. Lijfrenteclausule uitgevoerd door eigen B.V.                                                                                WFR 1993/6061
  15. Over polisbelening, premiefinanciering en relatieve simulatie                                                     WFR 1993/6082
  16. Ach en wee met 80c                                                                                                                     WFR 1994/6105
  17. De maatschappelijke opvattingen omtrent pensioen bieden meer ruimte dan Financiën denkt 
   (samen met dr J.Th.L. Brouwer)                                                                                                  WFR 1994/6116
  18. Brede herwaardering II noopt tot reparatie, Brede herwaardering IV in het verschiet?               WFR 1995/6144
  19. Uitvoeringsproblemen bij bedrijfsspaarregelingen                                                                       WFR 1995/6172
  20. Erfgenamen als slotbegunstigden op een pensioenpolis, resterend knelpunt na "Witteveen"    WFR 1996/6210
  21. Wanneer is een aanspraak (nog) een aanspraak in de zin van artikel 37 Wet LB 1964?           WFR 1997/6257
  22. Levensverzekering en fiscaal overgangsrecht.                                                                           WFR 1999/6363
  23. Overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen in de Invoeringswet
   Wet inkomstenbelasting 2001;een verbetering, maar met nog wat losse eindjes                      WFR 2000/6381
  24. Wenselijkheid en werkelijkheid                                                                                                   WFR 2000/6400
  25. Artikel AM, zesde lid Invoeringswet Wet IB 2001, een medicijn met bijwerkingen                     WFR 2000/6415
  26. Artikel AM zesde lid; toch geen bijwerkingen? (naschrift)                                                           WFR 2001/6425
  27. Waarom zouden slapersrechten niet kunnen worden uitgesteld?                                              WFR 2001/6462
  28. Handen af van spaarloon; niet per definitie, maar wel met beleid                                              WFR 2002/6492
  29. Flexibiliteit, ook na de pensioeningangsdatum?                                                                         WFR 2002/6496
  30. Waar blijft de ministeriële regeling voor lijfrenten in beleggingseenheden?                               WFR 2003/6548
  31. Eerbiedigende werking van rechtswege?                                                                                   WFR 2004/6568
  32. Dream on baby. Art. 10, vierde lid Wet Lb 1964 als repeteerwekker en een verdergaande
   stap in de vereconomisering van ons belastingstelsel                                                                WFR 2005/6635
  33. Is het Nederlandse pensioenstelsel (inmiddels) Europa-proof?                                                 WFR 2006/6664
  34. Biedt de Pensioenwet de DGA een nieuwe buitenlandroute?                                                    WFR 2007/6724
  35. Pensioen; het terrein bij uitstek waar fiscaal en civiel recht elkaar ontmoeten
   en soms in de weg zitten.                                                                                                            WFR 2008/6760
  36. Over conserverende aanslagen, belastingverdragen en reparatiewetgeving 
   (samen met prof. Mr. F.P.G. Pötgens)                                                                                         WFR 2010/6843
  37. Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter
   en eenvoudiger; (samen met. prof. dr. G.J.B. Dietvorst, mr. dr. R.M.J.M. de Greef,
   mw. mr. M.J.M. Hendriks, prof. dr. P.M.C. de Lange  en drs. E.A.P.. Schouten )                          WFR 2011/6895
  38. Geëmigreerde pensioengerechtigde kan geen kant uit!                                                                WFR 2012/6941
  39. Het verzekerde nieuwe pensioencontract en de fiscaliteit                                                             WFR 2013/7027
  40. Netto lijfrente in de tweede pijler; contradictio in terminis!                                                             WFR 2014/7049
  41. Netto pensioen is ingewikkeld en levert niks op; oneens! Rubriek Tegenspraak                           WFR 2015/7096
  42. SER-varianten Toekomst Pensioenstelsel nopen tot nieuw fiscaal kader                                     WFR 2016/7154
  43. Overgangsperikelen bij fasering pensioen in eigen beheer                                                           WFR 2016/7165
  44. Reparatiewetgeving conserverende aanslag pensioen minder effectief dan wetgever beoogde  WFR 2017/7190
  45. De fiscale knop bij pensioenen                                                                                                      WFR 2018/23     
  46. Van A(anspraak) naar B(eschikbare premie) samen met dr. R.J.D. Potter van Loon                    WFR 2018/125
  47. Na 45 jaar werken met pensioen; een maatschappelijke oplossing via de fiscaliteit                     WFR 2018/191
  48. Pensioen voor zzp’er hoeft niet te wachten tot 2022                                                                      WFR 2019/142  
  49. Corona en pensioen; fiscale en juridische consequenties van betalingsonmacht                          WFR 2020/70     
  50. Wordt opbouw van onderhoudsvoorziening in de derde pijler voldoende gestimuleerd?
   (samen met dr. B. Dieleman)                                                                                                          WFR 2021/153
  51. Wet toekomst pensioenen fiscaal                                                                                                   WFR 2022/175
    
   B. Fiscaal Weekblad FED

   Serie "De Brede herwaardering op weg naar zijn twintigjarig jubileum"
  52. De materiële onderneming, het ware te heroverwegen                                                                  FED 1993/285    
  53. 10% of 10%?                                                                                                                                   FED 1993/307    
  54. Nieuwe eisen stamrecht terecht?                                                                                                    FED 1993/343    
  55. Brede herwaardering III, het brede reeds thans gerepareerd (samen met dr J.Th.L. Brouwer)     FED 1993/356    
  56. De hoeksteen van de samenleving (samen met dr J.Th.L. Brouwer)                                             FED 1993/380    
  57. In de overgang                                                                                                                                FED 1993/434    
  58. Interimbalans Brede herwaardering II en III (samen met dr J.Th.L. Brouwer)                                FED 1993/452    
  59. Memorie van antwoord, veel woorden, weinig antwoord (samen met dr J.Th.L. Brouwer)            FED 1993/848
  60. Herhaling van zetten (samen met dr J.Th.L. Brouwer)                                                                   FED 1993/918    
  61. Varia                                                                                                                                               FED 1994/1        
  62. Het houdt maar niet op met die herwaardering; Emigratie                                                             FED 1994/686    
  63. Het houdt maar niet op met die herwaardering; Het hek om Nederland
   (samen met dr J.Th.L. Brouwer)                                                                                                     FED 1994/740    
  64. Help, mijn vriendin is weggelopen en nu is mijn pensioenaanspraak belast                                  FED 1995/570    
  65. Reactie op de beschouwing van mr H.M. Kappelle (naschrift)                                                       FED 1995/694    
  66. Help, mijn vriendin is weggelopen en nu is mijn pensioenaanspraak belast, deel 2                      FED 1996/993    
  67. Geluk bij een ongeluk (naschrift)                                                                                                    FED 1997/57      
  68. Voorheen Witteveen, splitsen en goed nadenken!                                                                         FED 1998/360    
  69. Verschuldigdheid en feitelijke incasso, voortschrijdend inzicht bij Financiën?                               FED  1998/825   
  70. De status van een kapitaalverzekering met pensioenclausule                                                       FED  1999/682   
  71. Bestaande kapitaalverzekeringen in Box III; Wat is nu de bedoeling geweest                               FED  2001/1
  72. Hoe minder de fiscale faciliteiten, hoe kleiner het pensioengat?                                                    FED  2002/730   

   C. Pensioen en Praktijk

  73. Waarde-overdracht en inkoop extra dienstjaren bij niet-grootaandeelhouder die
   grootaandeelhouder wordt, lek of valkuil?                                                                                     P&P 1995/6        
  74. Reactie Financiën en SoZaWe op Witteveen teleurstellend                                                         P&P 1996/1&2  
  75. Overdracht niet benutte gedeelte lijfrentepremie, ook indien tweede of
   derde tranche wordt benut?                                                                                                          P&P 1996/6        
  76. Premiesplitsing en artikel 13 Successiewet; eindelijk duidelijkheid                                              P&P 1997/5        
  77. Pensioen; Vermeend krabbelt verder terug                                                                                  P&P 1997/12      
  78. Van Boxtel (redactioneel)                                                                                                              P&P 1998/3        
  79. Artikel 11d Loonbelasting (redactioneel)                                                                                       P&P 1999/1        
  80. Het verschil tussen een kapitaalverzekering met pensioenclausule en een
   beschikbare premieregeling                                                                                                          P&P 1999/6
  81. Overgangsrecht voor levensverzekeringen en het belastingstelsel voor de 21ste eeuw               P&P 1999/11      
  82. Belastingplan 21ste eeuw, Behandeling in Tweede Kamer afgerond                                             P&P 2000/1&2
  83. De kapitaalverzekering in het overgangsrecht Wet IB 2001                                                         P&P 2000//9       
  84. Bedrijfsspaarregelingen en levensverzekeringen                                                                         P&P 2001/1&2  
  85. Leidt gelijke behandeling tot een slechtere positie voor vrouwen?                                               P&P 2001/12      
  86. Interpretatie en implementatie staffelbesluit lastiger dan op het eerste gezicht lijkt                     P&P 2002/3
  87. Prinjesdag 2002, niet verrassend, wel ingrijpend                                                                         P&P 2002/10      
  88. Besluit inhaal en inkoop van pensioen door middel van beschikbare premies;
   vier cijfers achter de komma.                                                                                                        P&P 2003/4
  89. Gelijke behandeling, objectieve rechtvaardigingsgrond en aansprakelijkheid uitvoerder             P&P 2003/9
  90. Goed bedoeld (opinie)                                                                                                                  P&P 2004/1&2  
  91. Wetsvoorstel aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen                                                 P&P 2004/12     
  92. Moeten arbeidsongeschikten ook langer doorwerken?                                                                P&P 2005/4        
  93. Premievrijgestelde pensioenregelingen en VPL, uiteindelijk een keurige oplossing                    P&P 2006/1&2
  94. Verkapt dividend is geen loon                                                                                                       P&P 2006/6        
  95. Zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid                                                      P&P 2006/11     
  96. Invoering PW en standpunt DNB zorgen voor meer grensoverschrijdende dienstverlening        P&P 2007/7&8  
  97. Kabinetsplannen voor aftopping pensioenopbouw: voor de bühne                                              P&P 2007/11     
  98. AOW naar 67 en dan …..                                                                                                             P&P 2009/5        
  99. Houd de overgangsregeling uitvoerbaar!                                                                                     P&P 2009/11     
  100. Uitvoeren lijfrente- of pensioenclausule (altijd) nieuwe overeenkomst?                                       P&P 2010/4        
  101. Ouderdom komt echt met gebreken (samen met prof. dr. D.J.H. Deeg)                                      P&P 2010/7        
  102. Pensioenakkoord voorjaar 2010; de streefregeling gerehabiliteerd?                                           P&P 2010/10     
  103. Beschikbare premie op basis van staffel 3 en 4; fiscaal zuiver, maar civiel niet altijd.                 P&P 2011/9
  104. Het nieuwe pensioencontract, defined ambition of defined contribution? 
   (samen met prof. dr. L. Bovenberg)                                                                                              P&P 2012/11
  105. Pacta sunt servanda: maar niet voor streefregelingen?                                                               P&P 2022/2

   D. Pensioen Advies

  106. Ondernemingsvermogen vrijgesteld van vermogensbelasting                                                     PA 1994/5-6
  107. Fiscale sancties belemmeren innovatie (samen met dr J.Th.L. Brouwer)                                    PA 1994/8
  108. De kapitaalverzekering eigen woning in het wetsvoorstel  Wet inkomstenbelasting 2001           PA 1999/
  109. Stenen kun je niet eten!                                                                                                                PA 2015/12       

   E. Tijdschrift fiscaal ondernemingsrecht


  110. Pensioen-BV's, de stand van zaken                                                                                             TFO 1994/12    

   F. Assurantie Magazine


  111. Gouden handdrukstamrecht na Brede herwaardering II                                                              AM 1993/8
  112. Levenslange overlijdensrisicoverzekering onderschat                                                                 AM 1993/12
  113. Premies betaald aan buitenlandse verzekeraar aftrekbaar?                                                        AM 1993/14/15
  114. Polissen financieren met geleend geld; glad ijs maar geen wakken                                            AM 1993/16
  115. Salary-split en pensioenen                                                                                                           AM All Finance 3
  116. Gouden handdrukken: hoeveel karaat?                                                                                       AM 1993/18
  117. Herkansing beleende rechten op arbeidsongeschiktheidsrenten                                                AM 1993/22
  118. De RUS verslagen en andere verhalen voor onder de kerstboom                                              AM 1993/24
  119. Nogmaals: beleende rechten op arbeidsongeschiktheidsrenten; storm in een glas water?        AM 1994/2
  120. Het verschil tussen een overeenkomst van levensverzekering en een polis                               AM 1994/4
  121. Meer details over de belening arbeidsongeschiktheidsrenten                                                     AM 1994/6
  122. Oppassen bij begunstiging erfgenamen door vrijgezel                                                                AM 1994/8
  123. Flexibilisering van pensioenregelingen                                                                                        AM 1994/11
  124. Brede herwaardering III, steeds minder krenten in de pap                                                          AM 1994/16
  125. Wat is nou consumptief krediet?                                                                                                  AM 1994/17
  126. Reserve-overdracht aan buitenlandse verzekeraars heeft haken en ogen                                  AM 1994/19
  127. Tweede nota van wijziging Brede herwaardering II: haastige spoed                                            AM 1994/21
  128. Brede herwaardering II: de stand van zaken  na behandeling in de Tweede Kamer                   AM 1994/23
  129. Maatschappelijke opvattingen van minister, belasting-inspecteur en rechter lopen uiteen          AM 1995/1
  130. Een verzekering op twee polissen: heeft Financiën zijn beleid gewijzigd?                                   AM 1995/3
  131. Internationale waarde-overdracht na PSW-wijziging en Brede herwaardering II                         AM 1995/5
  132. Niet middel van ABP machtiging in strijd met wet, maar het doel                                                AM 2001/21
  133. K.I.H.R. column                                                                                                                            AM 2014/5        

   G. Verzekeringsrechtelijke berichten

  134. Brede herwaardering II en pensioen-BV's, of wat daar van over bleef                                        Vrb 1995/3       
  135. Provisiebetalingen aan medewerkers van een assurantiekantoor in verband met door
   hen gesloten privé-verzekeringen                                                                                                Vrb 1996/1         

   H  Tijdschrift voor pensioenvraagstukken

  136. De verzekeraar als onbezoldigd inner van ‘s-Rijks belastingen                                                   TPV 1996/10   
  137. Nadere invulling van de oudedagsparaplu                                                                                   TPV 1999/2   
  138. Wat is nu eigenlijk afkoop?                                                                                                           TPV 2000/2       
  139. Schimmel/Depla: Een waardevast pensioen voor alle werknemers?                                           TPV 2001/3       
  140. Levensloopverzekering als financiering van een levensloopregeling                                           TPV 2002/6       
  141. Pensioenen met uitkeringen in beleggingseenheden zijn niet per definitie hoog risicovol!          TPV 2004/3
  142. Informatieverstrekking in de Pensioenwet; hoe elektronisch is elektronisch?                              TPV 2006/4       
  143. Initiatief De Vries/Depla; idee goed, uitvoering minder                                                                 TPV 2006/6       
  144. Fiscale pensioenjurisprudentie 2004-2006                                                                                   TPV 2007/1       
  145. Brief Klijnsma vervult wensen Pensioenfederatie niet                                                                  TPV 2013/1       
  146. Inhouden van kosten bij slapers; mag de PPI meer dan andere  pensioenuitvoerders?              TPV 2013/2
  147. RMU-voorstel, sympathiek maar niet uitvoerbaar.                                                                        TPV 2014/35     
  148. Evenwichtige belangenafweging bij carve out; oplossing voor knelpunt toeslagen
   (samen met drs. W. Hoekert)                                                                                                        TPV 2017/26
  149. Oplossing voor geëmigreerde pensioen- of lijfrentegerechtigde                                                   TPV 2018/13   
  150. Pensioenakkoord fiscaal: het kabinet draagt wel bij, maar betaalt niet                                         TPV 2019/37     
  151. Fiscaliteit en overgangsrecht bij uitwerking pensioenakkoord afdoende en hanteerbaar?           TPV 2020/3
  152. Partnerpensioen: visie op partnerpensioen in de toekomst (samen met prof.dr. E. Lutjens,
   dr. B. Dieleman, mr. M.J.C.M. van der Poel en mr. drs. E. Schop)                                                TPV2021/5

   I. Fiscaal Tijdschrift Vermogen

  153. Lijfrenten in de Wet IB 2001                                                                                                           FTV 2001/3
  154. Aftrekbare lijfrentepremie van f. 600 naar f. 21.571 en weer terug                                                FTV 2003/11      

   J. Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden

  155. Deeltijdpensioen, de redding van het najaarsakkoord?                                                                 PAV 2004/5        

   K. De Actuaris

  1. Wetsvoorstel aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloop;
   Goed doel, verkeerd middel                                                                                                           De Actuaris 12/2

   L. Geldgids Consumentenbond

  2. Langer doorwerken  moet, maar hoe? (column)                                                                         Belastinggids 2005

   M. Forfaitair

  3. De buurman moet langer doorwerken, maar ik stop op 60. Sturen via de fiscale
   behandeling van pensioenen                                                                                                      Forfaitair 2006/162

   N. Verzekerd!
  4. Misschien heeft Wouter Bos wel een beetje gelijk                                                                Verzekerd! 1 juni 2006

   O. WPNR

  5. De positie van de directeur-grootaandeelhouder en de Pensioenwet                                           WPNR 2007/6704

   P. Pensioenmagazine

  6. Soms voordeel bij keuze voor nieuw lijfrenteregime: wanneer dan ..?                                          PM 1997/3         
  7. Premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid: hoe vrij is vrij?                                                   PM 2007/12       
  8. Artikel 32aa Wet LB, de DGA en de PW, een niet onderkend probleem.                                      PM 2008/3         
  9. Doorontwikkeld contract en WVP 2.0; zoek de verschillen                                                            PM 2020/8-9
  10. Tweede keuzemoment bij opname bedrag ineens schiet doel voorbij                                           PM 2021/8-9 
  11. De voorgestelde herziening van het partnerpensioen nader bezien
   (samen met prof. dr. E. Lutjens en dr. B. Dieleman)                                                                      PM 2021/12   

   Q. VVP Weekblad voor financiële dienstverlening

  12. Voor iedereen even slecht is ook gelijk                                                                                          VVP 15-12-2004
  13. Samenwerken met behoud van eigen verantwoordelijkheden 
   (samen met mw. mr. Jacqueline Polman-Jager)                                                                            VVP 1-11-2006
  14. Deelnemer BPR krijgt te optimistisch beeld, column                                                                      VVP 24-1-2012 
  15. Tontines en denkfouten, column                                                                                                     VVP 26-6-2012 
  16. API vooral een nationaal fenomeen, column                                                                                  VVP 09-2012     
  17. Snijverlies, column                                                                                                                          VVP 6-11-2012 
  18. Jetta en Frans, column                                                                                                                   VVP 5-3-2013
  19. Denkfout, column                                                                                                                            VVP 13-8-2013
  20. Weekers vertrelt maar het halve verhaal, column                                                                           VVP 5-11-2013 
  21. Discriminatie!, column                                                                                                                     VVP 18-1-2014 
  22. Netto pensioen is geen netto lijfrente, column                                                                                VVP 8-5-2014   
  23. Houd partnerpensioen buiten de aftopping!, column                                                                      VVP 7-10-2014 
  24. Pensioen, wonen en zorg, column                                                                                                  VVP 16-12-2014
  25. Deelnemer niet altijd werknemer, column                                                                                       VVP 14-4-2015 
  26. Fact-check, column                                                                                                                         VVP 7-7-2015   
  27. 01-01-2017, column                                                                                                                        VVP 20-10-2015                               

   R. European Pensions and  Investment News

  28. IORP compliance. A question of conformity                                                                                   EPIN 20-10-2008

   S. NPN

  29. De Algemene Pensioeninstelling; oplossing voor alle kwalen?                                                       NPN 10/11-2008

   T. Magazine voor juristen Mr.

  30. Duurzaam pensioensysteem ook voor ZZP-ers (in de reeks “Als ik minister van Sociale Zaken
   en Werkgelegenheid zou zijn”)                                                                                                        Mr. 2012/11,

   U. Kranten

  31. Zonder eng oogmerk dreigt heffing (samen met dr. J.Th.L. Brouwer)                                        FD 18-10-1994
  32. Pensioen: verzekeraars kunnen het beter (samen  met R. van der Smeede)                            Trouw 16-04-1996
  33. Onderzoek naar flexibilisering gewenst                                                                                  Volkskrant 04-04-2000
  34. Machtiging ABP is in strijd met doel van de wet                                                                          FD 05-11-2001
  35. Levensloopwet is in strijd met verdragen (samen met prof. dr E. Lutjens)                                  FD 28-09-2005
  36. Beperking aftrek van pensioenpremies.                                                                                      NRC 07-04-2007
  37. Bevorder het deeltijdpensioen vanaf 60 jaar.                                                                              NRC 05-03-2008
  38. Wij kunnen goed zonder API                                                                                                       FD 20-06-2008
  39. Breng fiscale regels op EU-schaal                                                                                              FD 07-08-2008
  40. Overgangsregeling AOW luistert nauw                                                                                       FD 12-04-2010
  41. Pensioenspaarpot ‘oneerlijk’ belast                                                                                             FD 16-02-2011
  42. Gelijke kansen oude dag personeel en zzp-ers                                                                          FD 07-04-2011
  43. Prudent person regel beschermt                                                                                                 FD 19-08-2011
  44. Niet morrelen aan aftrek, column                                                                                           FD Morgen 3-11-2012
  45. Innoveer de pensioenregeling (samen met prof. dr. L. Bovenberg)                                            FD 29-11-2012
  46. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en hoort in de tweede pijler                                               FD 07-01-2014
  47. Wiebes laat werkgevers sjoemelen met pensioen                                                                      FD 01-04-2014
  48. Zorg voor arbeidsvormnuetraal pensioen in nieuwe wet                                                             FD PensioenPro 13 juni 2022

   V. FD-Selection columns


  1. Duplo-blokjes                                                                                                                  FD Selections 26-01-2010
  2. Kiezen of delen                                                                                                               FD Selections 23-02-2010
  3. Spraakverwarring                                                                                                           FD Selections 26-03-2010
  4. 3,5 miljoen mensen weten het niet                                                                                 FDSelections 06-10-2010
  5. Schijnzekerheid                                                                                                              FD Selections 23-11-2010
  6. Digitaal, tenzij….                                                                                                             FD Selections 25-05-2011

   W. Blogs (op www.hermankappelle.nl)

  7. Kanttekeningen bij Ontwerpbesluit Nettopensioen                                                                         15-9-2014
  8. Huilende weduwen                                                                                                                          30-9-2014
  9. Netto partnerpensioen geen oplossing voor arbeidsongeschikte deelnemer                                 6-10-2014
  10. MvA EK Verzamelwet Pensioenen 2014; veel woorden niet alle antwoorden                                18-10-2014
  11. Meer flexibiliteit in plaats van pensioen voor wonen en zorg                                                          12-11-2014
  12. De toon en de muziek                                                                                                                     4-12-2014
  13. Doorbeleggen na pensioendatum, twee aanvullende alternatieven …                                          23-12-2014
  14. Toeval bestaat niet, Over AFM, DNB en doorsneepremie                                                              18-1-2015
  15. Het moet niet gekker worden!                                                                                                         24-1-2015
  16. Elke werknemer is deelnemer, maar niet elke deelnemer is werknemer                                        1-2-2015
  17. Pragmatisme                                                                                                                                   26-2-2015
  18. AAAH! Waar is mijn jaarruimte gebleven?                                                                                      14-3-2015
  19. Banksparen en pensioen, Blokhypotheek-effect dreigt                                                                  28-4-2015
  20. Pensioenaftopping, nettopensioen en eindloon; ff vergeten??                                                       8-5-2015
  21. Pensioen en lage rente; geen uniek verzekeraarsprobleem                                                          9-6-2015
  22. Pensioenknip; Klijnsma kiest voor de makkelijkste – maar doodlopende – weg!                           3-7-2015
  23. Doorsneepremie wordt niet door, maar voor de werknemer betaald                                              4-8-2015
  24. Omgekeerde novelle kan vertraging APF voorkomen                                                                    31-8-2015
  25. Gelden eigen regels niet voor Belastingdienst?                                                                             30-9-2015
  26. Chapeau!                                                                                                                                        19-11-2015
  27. Wetsvoorstel Variabele pensioenuitkering laat nog wat punten liggen                                           27-11-2015
  28. Breaking news, of te vroeg gejuicht?                                                                                              8-12-2015
  29. APF en terugwerkende kracht; spraakverwarring en indianenverhalen                                         14-1-2016
  30. BND/Impectforce constructie werkt niet                                                                                         29-1-2016
  31. Maak van Klijnsma Lodders 2.0                                                                                                     13-2-2016
  32. PPI in uitkeringsfase theoretische mogelijkheid?                                                                           17-3-2016
  33. The devil is in the details                                                                                                                24-4-2016
  34. Meer vrijheid voor deelnemers bij premiebetaling                                                                          6-6-2016
  35. Gedwongen winkelnering? De wereld op zijn kop!                                                                         15-6-2016
  36. Perspectiefnota Toekomst pensioenstelsel; oude en onjuiste argumenten                                    11-7-2016
  37. Don’t shoot the messenger                                                                                                             24-8-2016
  38. Waarom vervalt de doorwerkeis niet ook voor prepensioen?                                                         5-10-2016
  39. Wankele Wiebes                                                                                                                             22-10-2016
  40. Zelfde AOW-uitkering,zelfde pensioenresultaat en toch verschillende franchise                           5-11-2016
  41. Een verplichting die je niet hebt, kun je niet overdragen                                                                21-11-2016
  42. Onbepaald verzekerd deel; parlementaire behandeling gesloten, discussie niet                           19-12-2016
  43. Voer de pensioendiscussie op basis van de feiten                                                                         26-1-2017
  44. Brief verschil bepaald en onbepaald deel biedt niet de gevraagde duidelijkheid                           15-2-2017
  45. Spring over je eigen schaduw heen bij de discussie over de stelselherziening                             22-3-2017
  46. Er kan op basis van huidige wet- en regelgeving al veel van wat de politiek wil                            18-4-2017
  47. Advies van de Raad van State over pensioenhervorming is niet zo ingewikkeld                           15-5-2017
  48. Wensdenken                                                                                                                                   7-6-2017
  49. Terug bij af                                                                                                                                      28-6-2017
  50. Nog niet het begin ……..                                                                                                                17-8-2017
  51. Waarom een kruimel 120 keer groter is dan een snipper                                                               29-8-2017
  52. Ballen                                                                                                                                              11-10-2017
  53. Glad ijs                                                                                                                                            25-10-2017
  54. Rotonde                                                                                                                                           6-12-2017
  55. De fiscale knop                                                                                                                                1-2-2018
  56. Rotonde (2); richtingaanwijzer uit!                                                                                                   24-3-2018
  57. Naïef                                                                                                                                                30-4-2018
  58. 45 jaar werk is genoeg, ook voor niet zware beroepen                                                                   30-5-2018
  59. Zijn we er toch ingetuind                                                                                                                  21-6-2018
  60. De AOW is geen Haarlemmer olie                                                                                                   16-8-2018
  61. Hoe moeilijk willen we het maken?                                                                                                  24-11-2018
  62. Drempelvrees                                                                                                                                  13-12-2018
  63. Kantlijn                                                                                                                                             25-01-2019
  64. Route 66                                                                                                                                          24-03-2019
  65. Generatiekloof                                                                                                                                 2-4-2019
  66. Er WAZ eens …                                                                                                                              14-6-2019
  67. Hé Pannenkoek                                                                                                                               10-8-2019
  68. Wake up                                                                                                                                          18-9-2019
  69. Spoorboekje of ETA, de olifant in de kamer                                                                                    29-1-2020
  70. What’s new?                                                                                                                                    26-2-2020
  71. The Bridge                                                                                                                                       11-3-2020
  72. Losse eindjes                                                                                                                                  20-4-2020
  73. Het beste van twee werelden                                                                                                          3-6-2020
  74. Ondergeschoven kindje                                                                                                                   23-6-2020
  75. Slip of the tongue                                                                                                                             16-7-2020
  76. (Hoe) bestaat het?                                                                                                                           11-9-2020
  77. Spoiler alert                                                                                                                                     13-1-2021
  78. Hoezo afschaffen doorsneesystematiek?                                                                                       4-2-2021
  79. Bier en pleepapier                                                                                                                           18-2-2021
  80. Bedoelde en onbedoelde partner                                                                                                   26-4-2021
  81. Onder de motorkap                                                                                                                         29-6-2021
  82. Deelnemer zoekt vrouw                                                                                                                  8-10-2021
  83. Geachte mevrouw Schouten, Beste Carola                                                                                    4-1-2022
  84. Pensioenbreuk anno 2022; AOW omhoog; pensioenopbouw omlaag!                                          18-1-2022
  85. Pensioenwappie.                                                                                                                             8-2-2022  
  86. Paniek in de polder                                                                                                                         24-5-2022
  87. Een knelpunt is niet per definitie een zwak punt                                                                             23-6-2022    
  88. Het geluid van stilte                                                                                                                         28-6-2022
  89. Boos                                                                                                                                                6-9-2022
  90. De andere kant van de medaille                                                                                                     18-10-2022
  91. De temperatuur van de soep                                                                                                           16-12-2022
  92. Moties en ijsjes met slagroom.                                                                                                         23-12-2022

   X. Annotaties

   KJG = Kluwers Jurisprudentie Gids
   PJ = Pensioenjurisprudentie
   Vrb = Verzekeringsrechterlijke berichten
   FED = Fiscaal Weekblad FED
   NLF = NL Fiscaal

  93. HR 17 februari 1954                                                                                                                    KJG
  94. HR 1 juni 1988                                                                                                                             KJG
  95. HR 30 oktober 1991                                                                                                                     KJG
  96. HR 22 mei 1992                                                                                                                           KJG
  97. Hof Amsterdam 15 maart 1995                                                                                                    PJ 1995/12
  98. Hof 's-Gravenhage 11 juli 1995                                                                                                    Vrb 1996/1, KJG
  99. Hof Leeuwarden 22 september 1995                                                                                           PJ 1995/72
  100. HR 13 maart 1996                                                                                                                        FED 1996/310
  101. Hof Den Bosch 17 maart 1995                                                                                                     PJ 1996/5
  102. Hof Amsterdam 31 oktober 1995                                                                                                  KJG
  103. HR 13 maart 1996                                                                                                                        PJ 1996/36, KJG
  104. Hof 's-Gravenhage 16 januari 1996                                                                                              PJ 1996/52
  105. Hof Amsterdam 21 mei 1996                                                                                                        PJ 1996/60
  106. Hof Amsterdam 20 augustus 1996                                                                                               PJ 1996/74
  107. HR 19 februari 1997                                                                                                                     PJ 1997/27, KJG
  108. Hof Den Bosch 20 februari 1997                                                                                                  KJG
  109. Hof Amsterdam 26 maart 1997                                                                                                     PJ 1997/49
  110. HR 23 april 1997                                                                                                                           KJG
  111. HR 11 juni 1997                                                                                                                            PJ 1997/58
  112. Hof Amsterdam 16 april 1997                                                                                                       PJ 1997/68
  113. Besluit ministerie van Financiën 12 september 1997                                                                   PJ 1997/81
  114. HR 19 november 1997                                                                                                                  KJG
  115. Hof Arnhem 28 januari 1998                                                                                                         KJG
  116. Hof Amsterdam 27 februari 1998                                                                                                  KJG
  117. Hof Amsterdam 12 maart 1998                                                                                                     KJG
  118. HR 25 maart 1998                                                                                                                        PJ 1998/36
  119. Hof Amsterdam 9 december 1997                                                                                                PJ 1998/50
  120. Hof Amsterdam 27 februari 1998                                                                                                  PJ 1998/85
  121. Hof Arnhem 28 januari 1998                                                                                                         PJ 1998/86
  122. Hof  Amsterdam 18 maart 1999                                                                                                    PJ 1999/98
  123. Hoge Raad 15 april 1998                                                                                                              KJG
  124. Hof van Justitie Europese Gemeenschap, 28 april 1998                                                             KJG
  125. Hoge Raad 8 juli 1998                                                                                                                  KJG
  126. Hof Den Bosch 19 februari 1999                                                                                                  KJG
  127. Hof Amsterdam 18 maart 1999                                                                                                     KJG
  128. Hof Arnhem 18 november 1999                                                                                                    PJ 2000/21
  129. Hoge Raad 15 december 1999                                                                                                     PJ 2000/28
  130. Hoge Raad 15 december 1999                                                                                                     PJ 2000/29
  131. Hoge Raad 22 november 2000                                                                                                     FED 2001/2
  132. Hof Den Haag 23 november 2000                                                                                                PJ 2001/33
  133. Hoge Raad 29 april 2005-09-30                                                                                                   FED 2005/80
  134. Hoge Raad 18 november 2005                                                                                                    FED 2006/21
  135. Hoge Raad 1 februari 2007                                                                                                          FED 2007/25
  136. Hof Den Haag 26 januari 2010                                                                                                     PJ 2010/77
  137. Hoge Raad 9 juli 2010                                                                                                                  PJ 2010/172
  138. Hof Leeuwarden 25 oktober 2011                                                                                                 PJ 2011/12 & 13
  139. Hoge Raad 23 maart 2012                                                                                                            PJ 2012/94
  140. Hof Arnhem 6 november 2012                                                                                                      PJ 2013/7
  141. Hoge Raad 12 oktober 2012                                                                                                         PJ 2013/87
  142. Hoge Raad 17 mei 2013                                                                                                               PJ 2013/132
  143. Hoge Raad 12 maart 2014                                                                                                            PJ 2014/78
  144. Hof Den Haag 14 juni 2017                                                                                                           NLF 2017/1576
  145. Hoge Raad 14 juli 2017                                                                                                                 PJ 2017/138
  146. AG HR 30 oktober 2018                                                                                                                NLF 2018/2557
  147. Ministerie SZW 1 februari 2019                                                                                                     NLF 2019/0375
  148. Hoge Raad 8 februari 2019                                                                                                           NLF 2019/0404
  149. Rechtbank Noord Holland 9 april 2020                                                                                          PJ 2009/87
  150. Ministerie SZW 19 november 2019 Eerste wetgevingspakket pensioenakkoord                          NLF 2019/2645
  151. Ministerie SZW 4 juli 2020 Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord                         NLF 2020/1590
  152. Ministerie van Financiën 2 september 2020 Evaluatie nettopensioen en nettolijfrente                 NLF 2020/1937
  153. Ministerie SZW NnavV Wetsvoorstel Bedrag in eens, RVU en verlofsparen                                NLF 2020/2176
  154. Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 28 jui 2021                                                       hermankappelle.nl
  155. Rechtbank Den Haag 1 juni 2021                                                                                                 hermankappelle.nl
  156. Rechtbank Gelderland 18 augustus 2021                                                                                     hermankappelle.nl
  157. Rechtbank Gelderland 28 juni 2021                                                                                              hermankappelle.nl
  158. Ministerie SZW 24 augustus 2021Antwoord op Kamervragen over pensioen ZZP                      hermankappelle.nl
  159. Hof Amsterdam 27 juli 2021                                                                                                          hermankappelle.nl
  160. Hof Den Haag 31 augustus 2021                                                                                                  hermankappelle.nl
  161. Centrale Raad van Beroep 2 september 2021                                                                              hermankappelle.nl
  162. Hoge Raad 5 november 2021                                                                                                       hermankappelle.nl
  163. Rechtbank Rotterdam 12 november 2021                                                                                    hermankappelle.nl
  164. Hof Arnhem-Leeuwarden 30 november 2021                                                                               hermankappelle.nl
  165. Hof Den Bosch 14 december 2021                                                                                               hermankappele.nl
  166. Hof Den Haag 14 december 2021                                                                                                hermankappelle.nl
  167. Rechtbank Midden-Nederland 15 december 2021                                                                       hermankappelle.nl
  168. Rechtbank Den Haag 16 november 2021                                                                                     hermankappelle.nl
  169. Rechtbank Amsterdam 28 december 2021                                                                                   hermankappelle.nl
  170. Hoge Raad 11 februari 2022                                                                                                         hermankappelle.nl
  171. Hof Den Bosch 6 april 2022                                                                                                          hermankappelle.nl
  172. Hof Den Bosch 1 november 2022                                                                                                 hermankappelle.nl
  173. Rechtbank Midden-Nederland 22 februari 2022                                                                           hermankappelle.nl


   Bijgewerkt tot en met 23 december 2022