Hof corrigeert kantonrechter; deeltijdfactor ten onrechte niet toegepast bij bepalen schade van niet aangemelde deelnemer.

Datum: 11 november 2022 

Leestijd 4 minuten 

Werknemer met nulurencontract ten onrechte niet aangemeld door werkgever bij pensioenverzekeraar. Kantonrechter oordeelde dat er geen sprake was van schade omdat salaris niet boven voltijdsfranchise uit kwam. Hof corrigeert dit en oordeelt dat franchise pro rata parte op basis van deeltijdpercentage moet worden toegepast.

 

Aansprakelijkheid werkgever; hoogte van de geleden schade

X was van februari 2017 tot en met augustus 2017 op basis van een tijdelijk nulurencontract in dienst bij Y BV. In zijn arbeidsovereenkomst stond: “voor de in dienst zijnde werknemers is er een pensioenregeling bij de pensioenverzekeraar van kracht. Op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer kan hiervan worden afgezien”. Nadat X in maart 2017 arbeidsongeschikt raakt, vraagt hij Y BV om hem het pensioenreglement te sturen. De werkgever antwoordt hier op dat er voor X geen pensioenverzekering is afgesloten.

De kantonrechter stelde in zijn uitspraak van 14 mei 2020 (ECLI:NL:RBOBR:2020:2504) dat uit de tekst van de arbeidsovereenkomst volgt dat X er van uit mocht gaan dat voor hem vanaf de datum van indiensttreding een pensioenregeling van kracht was, tenzij hij daarvan zelf zou afzien (r.o. 5.6). Volledigheidshalve overweegt de kantonrechter, onder verwijzing naar de artikelen 7:648 en 7:649 BW,  dat aan deze uitleg niet in de weg staat dat X als oproepkracht een variabel salaris had. Het soort arbeidscontract en de hoeveelheid afgesproken uren mag geen invloed hebben op de deelname aan de pensioenregeling. Artikel 8 Pensioenwet regelt dat ook aan deeltijdwerkers , waaronder oproepkrachten worden verstaan, een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst moet worden gedaan (r.o. 5.10).

Y BV was volgens de kantonrechter op grond van artikel 21, lid 1 Pensioenwet, gehouden om de pensioenverzekeraar te informeren over de met X tot stand gekomen pensioenovereenkomst. Door dit na te laten is Y BV als werkgever tekortgeschoten in een op haar rustende verplichting. Hij heeft daarmee niet als goed werkgever gehandeld en is op die grond gehouden de schade te vergoeden die X hierdoor leidt (r.o. 5.19). Er kan echter volgens de kantonrechter echter pas sprake zijn van gemiste pensioenopbouw tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, wanneer het pensioengevend jaarsalaris hoger is dan de franchise. Dat is op basis van de minimaal vereiste franchise van € 13.123 niet het geval bij het door X in de periode februari-augustus 2017 genoten salaris van € 9.583,58. Het is dus niet aannemelijk dat X tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst pensioenopbouw heeft gemist (r.o. 5.22).

Omdat niet aannemelijk is geworden dat X schade leed doordat Y BV de tot stand gekomen pensioenovereenkomst niet bij de pensioenverzekeraar aanmeldde, wijst de kantonrechter de vordering van X af.

 

Hof: franchise moet pro rata parte worden toegepast

X tekent hoger beroep aan bij het Hof Den Bosch. Volgens hem ziet de kantonrechter over het hoofd dat het pensioengevend salaris moet worden omgerekend naar een jaarsalaris dat bij een volledige arbeidstijd geldt.

Het Hof gaat hierin met X mee. Uit het pensioenreglement blijkt dat de beschikbare premie wordt berekend als percentage van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is volgens het reglement het naar een voltijds dienstverband omgerekend pensioengevend salaris verminder met de franchise. Door deze systematiek kunnen de pensioenaanspraken worden vastgesteld voor deeltijders en werknemers met een tijdelijk contract. De kantonrechter heeft hetgeen X in een half jaar aan loon heeft ontvangen verminderd met de franchise op basis van het volledige jaarbedrag.  Hierdoor ging de kantonrechter er ten onrechte vanuit dat het loon van X onder de franchise bleef. Het Hof is van oordeel dat dit onjuist is, zodat het hoger beroep van X op dit punt slaagt (r.o. 6.7.2).

 

Commentaar

Ik besprak de uitspraak van de kantonrechter in het, indertijd nog op de Aegon Adfis site gepubliceerde, nieuwsbericht van 26 mei 2020. Daarbij noemde ik het een Pyrrusoverwinning voor X omdat hij de procedure tegen Y BV weliswaar won, maar geen schadevergoeding kreeg toegewezen omdat hij op basis van de door de kantonrechter gehanteerde rekenmethodiek geen schade had. Ik gaf daarbij ook aan dat de kantonrechter een verkeerd uitgangspunt hanteerde bij het bepalen van de franchise die gebruikt moest worden. Gelukkig corrigeert het Hof deze omissie van de kantonrechter. X leidt wel degelijk schade door het handelen (of wellicht beter; het nalaten) van zijn werkgever. Hoe hoog die exact is, moet nader worden vastgesteld.

Auteur: Herman Kappelle.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 november 2022 ECLI:NL:GHSHE:2022:3760.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 11 november 2022

Samenvatting:

Werknemer met nulurencontract ten onrechte niet aangemeld door werkgever bij pensioenverzekeraar. Kantonrechter oordeelde dat er geen sprake was van schade omdat salaris niet boven voltijdsfranchise uit kwam. Hof corrigeert dit en oordeelt dat franchise pro rata parte op basis van deeltijdpercentage moet worden toegepast. Werknemer leidt dus wel schade.